• info@kirmizibiberdernegi.org.tr
 • 0(535) 525 15 86

Derneğin Adı ve Merkezi 

Madde 1– Derneğin Adı: “Kırmızı Biber Derneği”  

Derneğin merkezi İstanbul’dur. 

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. 

Derneğin Amacı  

Madde 2– Derneğin amacı, aşağıda belirtilen ilkelere uyan yurttaşların, başta siyaset  olmak üzere, tüm karar alma organlarında, ailenin ve toplumun örgütlenmesinde kadınların  erkeklerle birlikte eşit hak ve sorumluluk üstlenmelerini, siyasal karar süreçlerine eksik  katılımının önlenerek kadınların kendilerini temsil edilir duruma gelmelerini sağlamak,  kadının, ekonomik, toplumsal ve siyasal hayatın saygın bir üyesi haline gelmesini, kadınlar  ve erkekler arasında statü ve sonuçlarda eşitliğin sağlanması, demokrasinin  güçlendirilmesi, çocuk ve LGBTİ haklarının korunması, yukarıda sayılan nedenlerle  yurttaşlık bilincinin arttırılması için çalışmaktır. 

Bu nedenle üyelerin; 

 1. Kadınlar ve erkekler eşit bir biçimde bütün insanları temsil eder anlayışının savunulmasını
 2. Kadınlara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığı sonlandıracak adımları atmaya kararlı,  yenilikçi, toplumu ileriye götürebilecek projeleri olan, 
 3. Laik Cumhuriyetin insan haklarına saygılı eksiksiz bir demokrasi ve hukuk devleti  olması ve sivil toplumun güçlendirilmesi için çalışan, 
 4. Her türlü fanatizme, yobazlığa, ırkçılığa, toplumsal kirliliğe, şiddete ve savaşa karşı  çıkan, çevreyi koruma bilincine sahip,  
 5. Dürüstlüğü, ilkeliliği ve cesareti, yumuşak bir üslupla birleştiren birer yurttaş olmaları  istenmektedir. 

Amaca ulaşmak için yapılacak çalışmalar 

Madde 3- Dernek, yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için aşağıdaki çalışmaları yapar; 

1- Amacı gerçekleştirilmesi konusunda halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek için  kurslar, eğitim semirleri, basın yayın kampanyaları ile konferans, kongre, açık  oturum, sempozyum, panel gibi her türlü toplantı düzenlemek, 

2- Başka ülkelerde benzeri çalışmalar yapan dernek, vakıf vb. kuruluşlarla bilgi  alışverişinde bulunmak, uluslararası seminerler düzenlemek, bunlara temsilci  göndermek;

3- Gerekli izinler alınmak şartıyla, yardım toplama faaliyetinde bulunmak ve yurt  içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek; 

4- Uluslararası faaliyette bulunmak yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve  bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak  

5- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve  Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun hükümleri saklı  kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ve görev alanlarına giren konularda ortak  projeler yürütmek.  

6- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve  yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak  için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ve üyelerine dağıtmak  üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, eğitim amaçlı yerel radyo ve TV  istasyonu kurmak, video, kaset, belgesel film ve CD Rom hazırlamak: 

7- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü  teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 

8- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek  amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,  

9- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak,  sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,  

10- Üyeleri arasında sosyal iletişimin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli  toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi yarışmalar açma vb. düzenlemek  veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 

11- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak,  kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 

12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,  federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak  derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, 

13- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve  işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı  geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak, 

14- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak, 

15- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer  derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı  gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı 

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir. 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 

Madde 4– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek  bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek  ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.  

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip  olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.  

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca  üyeliğe kabul edilen kişilerdir.  

Derneğe üyelik başvuruları yazılı olarak yapılır ve şube yönetim kurulu ya da şube bulunmayan yerlerde genel yönetim kurulu tarafından onaylanır. Başvurular, en çok 30  gün içinde kabul veya red biçiminde karara bağlanıp başvuru sahibine yazı ile bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.  

Derneğin amacı doğrultusunda nitelikli çalışmalarıyla tanınan kişiler en az üç üyenin  önerisi ve genel yönetim kurulu kararıyla onursal üye olabilirler. 

Derneğe üye olmak isteyen adaylar ikametgahlarının bulunduğu il veya ilçede dernek  şubesi var ise üyeliklerini bu şubelere, yok ise genel merkeze yaparlar. Temsilciliklerin üye  kayıtları genel merkeze yapılır.  

Bir il veya ilçede şube kurulursa üyelerin isteğiyle üyelik kayıtları genel merkezden  veya o ildeki şubeden yeni kurulan şubelere aktarılabilir.  

Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri genel yönetim ve şube yönetim kurulları  tarafından yapılır. Şube yönetim kurulları tarafından yapılan üyelik ile ilgili işlemler en çok  otuz gün içinde bir yazıyla genel merkeze bildirilir.  

Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma işlemleri ile ilgili son karar Genel Kurul’dadır Üyelikten Çıkma 

Madde 5– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. 

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış  sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

Üyelikten Çıkarılma 

Madde 6- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. 

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,  
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,  
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,  
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,  
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten  çıkarılabilir. 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek  malvarlığında hak iddia edemez. 

Derneğin Organları 

Madde 7– Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 

1-Genel Kurul 

2-Yönetim Kurulu 

3-Denetim Kurulu 

Şube Organları 

 1. Şube Genel Kurulu 
 2. Şube Yönetim Kurulu 
 3. Şube Denetim Kurulu 

Genel Kurul: 

Madde 8- Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden  oluşur. 

Genel kurul toplantıya genel yönetim kurulunca çağrılır.  

Dernek genel kuruluna katılma hakkına sahip olanların genel kuruldan önce  aidatlarını ödemiş olmaları gerekir. 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri: 

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

 1. Dernek organlarının seçilmesi,  
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,  
 3. Genel yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,  
 4. Genel yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek  kabul edilmesi,  
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle görevden alınması,  
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen genel yönetim ve disiplin  kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,  Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz  malların satılması hususunda genel yönetim kuruluna yetki verilmesi,  
 7. Genel yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak  yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylanması,  
 8. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek  hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının  tespit edilmesi,
 1. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta  genel yönetim kuruluna yetki verilmesi,  
 2. 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta genel yönetim  kuruluna yetki verilmesi,  
 3. 12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek kuruluşlara üye  olarak katılması veya ayrılması,  
 4. Derneğin vakıf kurması,  
 5. Derneğin fesh edilmesi,  
 6. Genel yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,  16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan  işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,  
 7. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Genel Kurul Toplantıları

Madde 10- Olağan genel kurul, üç yılda bir, Aralık ayı içerisinde, genel yönetim  kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.  

Genel kurul toplantıya genel yönetim kurulunca çağrılır.  

Genel yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin  başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.  

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 

Madde 11- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek  üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 

Genel Kurul Toplantısına Çağrı 

Madde 12- Genel yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı  bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az  onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya  da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk  sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde  yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış  günden fazla olamaz. 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri  bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan  çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden  itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada  belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.  

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Toplantı Yeri 

Madde 13- Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Toplantının Yapılış Usulü 

Madde 14- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük  değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun 

sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk  aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam  sayısının iki katından az olamaz.  

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır  bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,  genel yönetim kurulu üyeleri veya genel yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler  tarafından kontrol edilir.  

Üyeler, genel yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak  toplantı yerine girerler.  

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı genel  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak  düzenlenir 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile  yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.  

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan  heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları  zorunludur.  

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.  

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak  zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.  Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille  görevlendireceği kişi oy kullanır.  

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı  ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler  genel yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Genel yönetim kurulu başkanı bu belgelerin  korunmasından ve yeni seçilen genel yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten  sorumludur.  

Toplantıda Görüşülecek Konular 

Madde 15- Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak  toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen  konuların gündeme alınması zorunludur.  

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri: 

Madde 16- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, genel yönetim, denetim, disiplin  ve danışma kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık  olarak oylanır. 

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının  üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy  vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.  Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.  

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki,  tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki  çoğunluğuyla alınabilir.  

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar 

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek  üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı  kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.  

Genel Yönetim Kurulu 

Madde 17- Genel Yönetim Kurulu, derneğin karar yürütme ve temsil organıdır. Genel Kurul tarafından dernek üyeleri arasından seçilen 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşur.  

Temsilciler ve şube başkanları, (katılamadığı durumlarda Şube Yönetim Kurulu’nun  görevlendirdiği bir başka yönetim kurulu üyesi) oy hakkı olmadan genel yönetim kurulu  toplantılarına katılma hakkına sahiptirler.  

Genel yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü  yaparak, 5 asıl üye arasından genel başkan, genel sekreter ve saymanı seçer.  

Genel Yönetim Kurulu’nda görev yapan asil üyeler üst üste iki dönemden fazla aday  olamaz ve seçilemez.  

Genel Yönetim Kurulu’na yedek listeden giren üyeler dönem süresince boşalan asıl  üyelikleri doldurmak için asıl üye olarak görev yapmamışlar ise bu ilke, yedek üyeler için  uygulanmaz  

Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 18- Genel Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

 1. Derneği temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye  yetki vermek,  
 2. Dernek gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait  bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,  
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına  sunmak,  
 4. Dernek adına çalıştırılacak personeli atamak, sözleşme yapmak, gerektiğinde işine  son vermek,  
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve  taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek  lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,  
 6. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini  sağlamak,
 1. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı  sebeplerle şube yönetim kurullarının görevden alınmaları için disiplin kuruluna vermek,  8. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,  
 2. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,  
 3. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir  tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında  genel kurula sunmak,  
 4. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,  
 5. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususunda karar vermek,  13. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve  uygulamak,  
 6. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 15. Dernekle ilgili her türlü çalışmayı yasa hükümlerine göre düzenlemek ve  yürütmek, gerekli büroları ve komisyonları oluşturmak, ayrıca bildiri ve diğer yayınları  çıkarmak,  
 7. Gerektiğinde dernek adına dava açmaya karar vermek,  
 8. Yazılı uyarılara rağmen dernek tüzüğünün 2. ve 3. maddelerini ihlal eden ya da  mali konularda yolsuzlukları saptanan genel merkez ve şube organlarını görevden  alınmaları için disiplin kuruluna vermek.  

Genel Yönetim Kurulu Toplantıları 

Madde 19- Genel Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının bulunması  ile en az 10 günde bir dernek merkezinde ya da genel yönetim kurulunun kararlaştıracağı  diğer bir yerde önceden kararlaştıracağı gün ve saatte çağrısız toplanır.  

Kararlar konsensusla alınır. Ancak çok zorunlu kalındığında oylamaya başvurulur. Bu  takdirde kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit  olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.  

Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ve yılda toplam oniki toplantıya gelmeyen üye  çekilmiş sayılır.  

Görüşme gündemini genel sekreter hazırlar. Üyelerden herhangi birinin istediği  hususlar da gündeme konur.  

Genel başkan, onun bulunmadığı hallerde genel sekreter genel yönetim kurulunu  olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca iki üyenin isteği üzerine genel başkan veya genel  sekreter genel yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.  

Genel Yönetim Kurulu’nun Yedek Üye Tamamlaması 

Madde 20- Genel Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden  dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek  üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  

Genel Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden  sonra, üye tam sayısının yarısının altına düşerse, genel kurul, kalan genel yönetim kurulu  üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa,  üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla  görevlendirir.

Genel Yönetim veya Denetim Kurulu’nda görevli olanlar Şube Yönetim veya Denetim  Kurulu’na seçildiklerinde genel merkezdeki görevlerinden ayrılmış sayılırlar. Yerlerine  yedek listedeki yedek üyeler gelir. 

Genel Başkan 

Madde 21- Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen genel başkan hakkında  genel yönetim kurulu üyelerinin en az üçünün yazılı güvensizlik önerisiyle, öneriyi takip  eden ilk genel yönetim kurulu toplantısında görüşme açılır. Üye salt çoğunluğunun  güvensizlik oyu vermesi halinde genel başkan çekilmiş sayılır.  

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri 

Madde 22- Genel Başkan her türlü kurumlara ve şahıslara karşı derneği temsil eder.  

Derneğin denetlim kurulu dışında bütün organ ve komisyonlarının başkanıdır. Genel  Yönetim Kurulu’nun verdiği yetkileri kullanır ve dernek çalışmalarının düzenli yürütülmesini  sağlar.  

Genel Sekreter 

Madde 23- Genel Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında asıl üyeleri arasından seçilen  genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır: 

 1. Genel Başkanın bulunmadığı ya da görevlendirdiği hallerde genel yönetim kurulu  toplantılarına başkanlık eder,  
 2. Genel Başkanın olmadığı hallerde başkanın yetki ve görevlerini yüklenir ve yürütür,  
 3. Tüzük, genel kurul, Genel Yönetim Kurulu kararlarına göre derneğin her türlü  yazışmalarını düzenli şekilde yürütür,  
 4. Genel Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği diğer işleri yapar.  
 5. Genel merkez, dernek şubeleri ve temsilcilikleri arasında uyumlu çalışmayı sağlar.  Genel Başkanlığın boşalması halinde yeni başkan seçilinceye kadar bu görevi  yürütür.  

Sayman 

Madde 24- Genel yönetim kurulunun ilk toplantısında asıl üyeleri arasından seçilen  saymanın görev ve yetkileri şunlardır: 

 1. Derneğin gelirlerinin ve üye aidatlarının tam ve düzenli toplanmasını sağlamak,  vadesi gelmiş alacaklarının tahsili için gerekli işlemleri yapmak, zorunlu defterlerin düzenli  şekilde, günü gününe tutulmasını sağlamak,  
 2. Dernek adına yapılacak tüm giderlerin, dernek tüzüğü, genel kurul, yönetim kurulu  kararlarına uygunluğu bakımından denetimini yapmak,  
 3. Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin bir hafta içinde tamamlanması koşuluyla  genel yönetim kurulunca saptanacak miktarlarda harcamalar yapmak,  4. Genel kurula sunulacak mali bütçeyi hazırlamak,  
 4. Derneğin mallarından, parasından birinci derecede sorumlu olup demirbaş defteri  tutulmasını sağlamak,  
 5. Genel yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yapmaktır.

Denetim Kurulu 

Madde 25- Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.  

Denetim Kurulu kendi içinde bir başkan seçer. Asıl üyeliğinde istifa veya başka  sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre  yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi  için sürdüreleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip  göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak  tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı  geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde genel yönetim  kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.  

Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

Disiplin Kurulu 

Madde 26- Disiplin Kurulu, genel kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.  Kurul kendi içinde bir başkan seçer.  

Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. 

Genel Yönetim Kurulu’nca, kendisine yazılı olarak iletilen, dernek tüzüğüne aykırı  eylem ve davranışlarda bulunan üyeler hakkında karar almak üzere, bir hafta içinde  toplanır.  

Kurul, taraflara 20 gün içinde yazılı görüşlerini bildirmek üzere tebligat yapar. Yazılı  görüşlerini inceler. Gerekirse sözlü savunmaya çağırabilir. Konu ile ilgili her türlü delili  toplayabilir. Yazılı savunma alınmadan ya da istenip de verilmekten kaçınıldığı  belgelenmeden karara gidemez.  

Disiplin kurulu aşağıda belirtilen:  

 1. Uyarı  
 2. Kınama  
 3. Üyelikten çıkarma  
 4. Genel yönetim kurulu üye/üyelerini görevden alma 
 5. Şube yönetim kurulu üye/ üyelerini görevden alma  

gibi disiplin cezalarıyla ilgili kararını genel yönetim kuruluna iletir.  

Disiplin Kurulu kararlarına karşı; toplanacak ilk genel kurul başkanlığına iletilmek  üzere, işlemin yazılı bildirimini izleyen yedi gün içinde, yazılı ve gerekçeli olarak Genel  Yönetim Kurulu’na itirazda bulunulur.  

Genel kurul kararı kesindir. Bu karara dek üyelik hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

Başka Organlar 

Madde 27- Dernekte başka organlarda kurulabilir.  

Ancak bu organlara genel kurul ve denetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları  devredilemez.  

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi 

Madde 28- Mülki Amirliğe yapılacak bildirimler: 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve  denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler  Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu  başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir: 

Genel kurul sonuç bildirimine; 

 1. Divan Başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul  toplantı tutanağı örneği,  
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile  dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.  

Taşınmazların Bildirilmesi 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler  Yönetmeliği EK-26 da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare  amirliğine bildirilir.  

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi 

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım  alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma  Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.  

Bildirim formuna, yurtdışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu  kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile  yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzer belgenin bir örneği de eklenir.  

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim  şartının yerine getirilmesi zorunludur.  

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim 

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü  ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK 23’te gösterilen) “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek  merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir. 

Değişikliklerin Bildirilmesi 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te  belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”, genel kurul toplantısı dışında dernek  organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen)  “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz  gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.  

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu 

Madde 29- Gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şubeler açılabilir. Bu  amaçla, genel yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler  Yönetmeliği’ nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin  en büyük mülki amirliğine verir.  

Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri oturmakta olmaları  zorunludur.  

Kurucu üyeler kendi aralarından geçici bir yönetim kurulu seçerek genel yönetim  kurulunun onayına sunarlar.  

Geçici Yönetim Kurulu, genel hükümler, dernekler yasası, tüzük, dernek genel kurul  kararları, genel merkez genelge, duyuru ve direktiflerine göre ilk asıl yönetim kurulu  seçilinceye kadar bu kurulun görev ve yetkilerine sahiptirler.  

Çalışmaları yukarıdaki hükümlere uygun olmayan ya da yeterli görülmeyen Geçici  Yönetim Kurullarına genel yönetim kurulunca, şubeyi en geç bir ay içinde genel kurula  götürmek üzere talimat verilir.  

Buna uymayan geçici yönetim kurulu, genel yönetim kurulunca görevden alınır ve  şube genel kurulunu yapmak üzere geçici bir şube yönetim kurulu görevlendirilir.  

Şubelerin Görev ve Yetkileri 

Madde 30- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları  doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan  alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.  

Şube Organları 

Madde 31- Şubelerin organları, şube genel kurulu, şube yönetim kurulu ve şube  denetim kuruludur.  

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler,  mevzuatın öngördüğü çerçevede şubelerde de uygulanır.  

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya  denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılmış sayılırlar. 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Yetkileri 

Madde 32- Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulundan  en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının  yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine  bildirmek zorundadırlar.  

Şubeler olağan genel kurulu, iki yılda bir, Eylülim ayı içerisinde, şube yönetim  kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır  

Şube Genel Kurulunun Yetkileri şunlardır: 

 1. Şube Genel Kurulu şube üyelerinden oluşur.  
 2. Şube genel kurulu, genel hükümlerde, dernekler yasasında ve tüzükte şubeler için  belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Şubenin gelir giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu  organları atar, ya da mahkemeye sevklerine karar verir,  
 3. Şube organları, şube genel kurulunca seçilir.  
 4. Şube genel kurulu, şube yönetim kurulu kararı ile veya üyelerden 1/5’ inin yazılı  başvurusu üzerine yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.  

Şube Yönetim Kurulu 

Madde 33– Şube yönetim kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri şunlardır;  

 1. Şube yönetim kurulu 5 asıl 5 yedek üye olmak üzere şube genel kurulu tarafından  seçilir. Şube yönetim kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak, şube başkanı, şube  sekreteri ve şube saymanını seçer.  
 2. Şube Yönetim Kurulu, şube düzeyinde bu tüzüğün 18.maddesinin 1, 2, 4, 5, 6, 9,  10, 11, 12, 13, 14, 15. fıkralarında belirtilen yetkilere sahiptir.  

Bölgesinde derneği temsil eder. Genel Merkez tarafından verilecek görevleri yapar,  şube büro ve komisyonlarını oluşturur.  

 1. Şube yönetim kurulu, en az haftada bir kere toplanır. Toplantı yeter sayısı 1/2,  karar yeter sayısı ise 2/3’tür. Özürsüz olarak üst üste üç kez ve yılda toplam on toplantıya  katılmayan üye çekilmiş sayılır. Şube yönetim kurulu tarafından ilk toplantıda çekilmiş  sayılan üye yerine yeni üye seçilir.  
 2. Şube yönetim kurulunda görev yapan asıl üyeler üst üste iki dönemden fazla aday  olamaz ve seçilemez. Şube organlarına yedek listeden giren üyeler dönem süresince  boşalan asıl üyelikleri doldurmak için asıl üye olarak görev yapmamış iseler, bu ilke yedek  üyeler için uygulanmaz.  
 3. Şube yönetim kurulu asıl üyeleri genel veya yerel seçimler sırasında siyasi bir  karar alma mekanizmasına (milletvekilliği, yerel yönetimler partilerin karar organları gibi)  aday oldukları taktirde şube yönetim kurulu üyeliklerinden ayrılmış sayılırlar. Yerlerine  yedek listedeki yedek üyeler gelir. 

Şube Denetim Kurulu 

Madde 34- Şube Genel Kurulu, denetim işlemini yürütmek üzere üç asıl, üç yedek  üyeden oluşan şube denetim kurulunu seçer. Tüzüğün 25. maddesi şube denetim kurulu  için de geçerlidir. 

Temsilcilikler 

Madde 35- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla  genel yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi genel yönetim kurulu  kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine  yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik dernek genel kurulunda temsil edilmez.  

Şubeler temsilcilik açamazlar.  

Genel veya yerel seçimler sırasında siyasi bir karar alma (milletvekilliği, yerel  yönetimler, siyasi partilerin karar organları gibi) aday olan temsilcilerin görevleri sona ermiş  sayılır ve genel yönetim kurulu yerlerine yeni bir temsilci atar.  

Bu kişilerin seçilemedikleri taktirde, yeniden görevlerine dönmeleriyle ilgili kararı  genel yönetim kurulu verir.  

Derneğin Gelir Kaynakları 

Madde 36- Derneğin gelir kaynakları: 

 1. Her mali yıl başında genel yönetim kurulunca belirlenecek olan, üye aidatları ve ilk  giriş ödentileri,  
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,  3. Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen çay ve yemekli toplantı, gezi, temsil, spor  yarışması, konser, balo, eğlence, kermes, konferans, sergi gibi faaliyetlerden sağlanan  gelirler,  
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,  
 4. Yurtiçi ve dışından yapılan yardımlar ve bağışlar,  
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış  ve yardımlar,  
 6. Dernekçe hazırlanan projelerden sağlanan gelirler,  
 7. İktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,  
 8. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek  amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 
 9. Diğer gelirler.  

Yardım ve İşbirliği, Borçlanma Usulleri  

Madde 37- Dernek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı  derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan  maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.  

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair kanun  hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren  konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje  maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri  

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması  halinde genel yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve  hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma,  derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne  düşürecek nitelikte yapılamaz.  

Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler 

Madde 38- Defter tutma esasları: 

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin, her yıl  belirlenen miktarı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço  esasına göre defter tutulur.  

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda  belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına  dönülebilir.  

Yukarıda bağlı hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre  defter tutulabilir.  

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul  Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.  

Kayıt Usulü 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun  olarak tutulur.  

Tutulacak Defterler 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.  

 1. İşletme Hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar: 
 2. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır  ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.  
 3. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve  çıkış tarihleri ile ödedikleri aidat miktarları bu deftere işlenir.  
 4. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere  kaydedilir. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar, çıktısı alınmak suretiyle  saklanır.  
 5. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile  kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan  düşürülmesi bu deftere işlenir.  
 6. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve  düzenli olarak bu deftere işlenir. 
 7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu  belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler  bu deftere işlenir. 
 8. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:  
 9. A. Bendinin 1-2-3 ve 6. alt bendlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter  tutulması durumunda da tutulur.  
 10. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile  kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden  yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.  

Defterlerin Tasdiki  

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler  müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene  kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.  

Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı  defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi  zorunludur.  

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık)  (Dernekler Yönetmeliği EK-16 da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.  

Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık),  Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas  alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.  

Gelir ve Gider işlemleri 

Madde 39- Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “alındı  belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka  tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.  

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi  harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi  kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası,  bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği  bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.  

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet  teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi”  ile yapılır.  

Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet  teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış alındı belgesi ile  kabul edilir. 

Alındı Belgeleri: 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği  EK-17 de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere  kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek  adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve  toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine  göre hareket edilir. 

Yetki Belgesi: 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle,  yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve  fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi”  dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca  onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yetki belgesi ile ilgili  değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.  

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin  birer suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.  

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler  Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.  

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama  belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,  kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.  

Beyanname Verilmesi 

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle  sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi”  dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde  dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.  

Dernek Parasının Saklanması 

Madde 40- Dernek kasasında bulundurulacak nakit para miktarı genel yönetim  kurulunca belirlenir. Derneğin bu miktarı aşan parası ve gelen havaleler, genel yönetim  kurulunca kararlaştırılacak, döviz veya Yeni Türk Lirası olarak dernek adına açılacak bir  veya gerekli görülen sayıda banka hesabına yatırılır.  

Genel yönetim kurulunca alınacak karar doğrultusunda, noterde tanzim edilecek imza  sirküleri ile banka işlemleri yürütülür. 

Dernek Parasının Merkez ve Şubelerce Kullanımı 

Madde 41- Şubelerin aidat gelirleri ve yerel proje gelirleri şubelerde kullanılır. Ancak,  ulusal ve uluslararası proje gelirleri Genel Merkez’deki havuza girecek ve oradan  dağıtılacaktır.  

Proje çerçevesinde para aktarılacağı zaman şube saymanları genel yönetim kurulu ile  birlikte toplanır.  

Denetimi üç ayda bir saymanlar toplantısı ile yapılır.  

Genel Merkez dernek olanaklarına göre ihtiyacı olan şubelere maddi yardımda  bulunabilir.  

Derneğin İç Denetim Şekilleri 

Madde 42- Dernekte, genel kurul, genel yönetim kurulu veya denetim kurulu  tarafından iç denetim yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim  yaptırılabilir.  

Genel kurul, genel yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim  yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.  Genel kurul veya genel yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya  bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.  

Tüzük Değişikliği 

Madde 43- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.  

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma  hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle  toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma  hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık  olarak yapılır.  

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli 

Madde 44- Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir.  

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılan ve oy  kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması  sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,  bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki  katından az olamaz.  

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy  kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 üdür. 

Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son  yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin  genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten  itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halindeki 

“Kırmızı Biber Derneği” ibaresi kullanılır.  

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi  işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.  

Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait  defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin  tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında  derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara  ödenir.  

Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi  ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, “ÇYDD Çağdaş Yaşamı  Destekleme Derneği” ne devredilir.  

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki  idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde  tamamlanır.  

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını  müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin  bulunduğu yerin mülki amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmsi  zorunludur 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri  saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve  belgelerin saklanma süresi beş yıldır.  

Hüküm Eksikliği 

Madde 45- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer  mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Yönetim Kurulu Üyeleri; 

Adı ve Soyadı Görev Unvanı  
Fatma Aytaç Başkan 
Yeter Tabak Sekreter 
Tümay Ulukaya Sayman 
Huriye Şimşek Üye 
Kemal M. Günay Üye 

Bu tüzük 45 (Kırkbeş) maddeden ibarettir.